zoek
vakantie St. Aegyd am Neuwalde
 sluiten
{caption}
auteur: {username}
Foto's eigendom van Panoramio, onder het copyright van hun eigenaars.
geactualiseerd door: {username}
geactualiseerd op: {updated}
periode: {duration}

colofon / Bescherming van gegevens

Bescherming van gegevens

contactblok

contact
nordicsports Betriebe St. Aegyd
Markt 17
3193 St. Aegyd am Neuwalde, Oostenrijk
tel. +43 (664) 2023320
tel. +43 (676) 88780298


Legal notice
Link to Online Dispute Resolution website of the European Commission

http://ec.europa.eu/odr

technische ondersteuning 

HRS Destination Solutions Austria GmbH
Atrium Amras, Grabenweg 58
6020 Innsbruck
Oostenrijk

tel: +43 512 5351
fax: +43 512 5351 600
office@tiscover.com
www.tiscover.com


vrijwaringsclausule

1. Inhoud van de onlineaanbieding
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de geboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegenover de auteur, welke betrekking hebben op materiële of ideële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de geboden informatie resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover geen schuld door opzet of nalatigheid van de kant van de auteur kan worden aangetoond. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of de gehele publicatie met alle aanbiedingen zonder afzonderlijke aankondiging aan te passen, uit te breiden, te verwijderen of het openbaar maken ervan voor een bepaalde periode of in zijn geheel te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij een directe of indirect verwijzing naar andere webpagina’s (hyperlinks), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, is de auteur alleen aansprakelijk als deze bekend is met de inhoud ervan en indien hij technisch in staat zou worden geacht om het gebruik van een illegale inhoud te voorkomen.

3. Copyright en merkenrecht
De auteur zal bij alle publicaties het copyright van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video opnames en teksten respecteren, door hemzelf vervaardigde grafieken, geluidsdocumenten, video opnames en teksten gebruiken en trachten geen gebruik te maken van grafieken, geluidsdocumenten, video opnames en teksten waar copyright op rust. Alle binnen het aanbod op internet vermelde c.q. door derden beschermde handelsmerken en merknamen zijn zonder uitzondering onderhevig aan de bepalingen van het van toepassing zijnde rapportagerecht en eigendomsrecht van de geregistreerde eigenaar. Uit de vermelding mag men niet concluderen dat handelsmerken niet door de rechten van derden zouden worden beschermd! Werken van de hand van de auteur die openbaar worden gemaakt zijn onderhevig aan copyright. De verveelvoudiging of het gebruik van grafieken, geluidsdocumenten, videoopnames en teksten in andere electronische of geprinte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemmng van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming
Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens in te vullen (email-adressen, namen, adressen), dan geschiedt het verstrekken van deze gegevens door de gebruiker op geheel vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder het verstrekken van deze gegevens resp. d.m.v. het invullen van anonieme gegevens of een pseudoniem, toegestaan. Het gebruik van de contactgegevens die worden vermeld in het impressum, colofon e.d., zoals openbare postadressen, telefoon- en faxnummers of emailadressen door derden d.m.v. het doorsturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie, is niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor juridische maatregelen te nemen tegen degenen die door het verzenden van zogenaamde spam-mails in strijd handelen met dit verbod.

5. Rechtsgeldigheid van deze vrijwaringsclausule
Deze vrijwaringsclausule is een expliciet onderdeel van de internetpublicatie, van waaruit naar deze pagina werd doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de wet, wordt de rest van dit document v.w.b. de inhoud en de geldigheid hierdoor niet aangetast.

Data Protection
In case within the internal offer, the possibility for submission of personal or business data (email addresses, names, addresses) exists, the surrender of this data on the part of the user on an explicitly voluntary basis is effected. The utilisation and payment of all offered services is permitted– as far as technically possible and reasonable – also without specification of such data, or rather anonymised data or a pseudonym. The utilization, which in line with the company information or comparable specifications of published contact data such as postal addresses, telephone and fax numbers, as well as email addresses via third parties to transmission of not explicitly requested information, is not permitted. Legal steps against the consignor from so called Spam-Mails by breach of this prohibition are explicitly reserved.


© 2018 HRS Destination Solutions Austria GmbH All rights reserved. Tiscover terms and conditions. Privacy policy. HRS Destination Solutions Austria GmbH is not responsible for content on external Web sites.